Algemene voorwaarden

versie februari 2019

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvraag: Al dan niet mondelinge opdracht van Opdrachtgever om geschikte Projectspecialisten en/of Zelfstandigen voor te dragen voor de uitvoering van een Project.

Bevestiging: Digitale of schriftelijke bevestiging van de Aanvraag.

Diensten: De door REEF aangeboden dienstverlening waaronder maar niet uitsluitend: “REEF geeft raad”, “REEF Recruitment” en “REEF leidt op” dan wel andere diensten waarop REEF deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard.

DVO: Dienstverleningsovereenkomst die tussen REEF en opdrachtgever wordt gesloten in het kader van het uitvoeren van Diensten.

Offerte: Schriftelijk stuk waarin het project omschreven en aangeboden worden.

Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met REEF een Overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, ter zake van dienstverlening door REEF en/of Opdrachtverlening aan REEF en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtnemer: REEF Projectmanagement B.V., hierna: REEF.

Project: Het uit te voeren Project door REEF voor Opdrachtgever als onderdeel van de Overeenkomst tussen REEF en Opdrachtgever.

Overeenkomst: Overeenkomst van Opdracht waarin REEF het project bevestigt die zij voor Opdrachtgever zal gaan uitvoeren (projectovereenkomst).

Projectmanager:  De door REEF aangewezen Projectmanager die het Project met de Opdrachtgever coördineert ten behoeve van de Projectspecialist.

Projectspecialist: De werknemer van REEF die zorg draagt, voor de uitvoering van het Project.

Projecttarief: Het door Opdrachtgever ter zake van de uitvoering van het project aan REEF verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur berekend, tenzij anders vermeld.

Zelfstandige: De Zelfstandige Zonder Personeel (ZZP) die een Project uitvoert ten behoeve van REEF en dit Project onder eigen risico en verantwoordelijkheid uitvoert.

Artikel 2: Toepasselijkheid en bekendmaking

a. Alle aanbiedingen en Overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van Projecten door Opdrachtnemer worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Opdrachtnemer te worden overeengekomen.

b. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt uitgesloten, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk door Opdrachtnemer is aanvaard.

c. Indien deze algemene voorwaarden reeds van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, dan zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op eventuele nadere mondelinge, telefonische, per telefax of anderszins gegeven opdrachten aan Opdrachtnemer, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de zijde van Opdrachtnemer.

d. In geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Voorts zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij de nietige c.q. vernietigde bepaling.

Artikel 3: Toepassingssfeer

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst voor het inzetten van een Projectspecialist of Zelfstandige bij Opdrachtgever voor het uitvoeren van een Project.

b. Een Projectspecialist van Opdrachtnemer kan door Opdrachtgever niet worden overgenomen.

c. Een door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever voorgestelde zelfstandige of een via Opdrachtnemer door de Opdrachtgever ingeschakelde zelfstandige kan niet direct worden ingeschakeld door Opdrachtgever. In het kader van te sluiten overeenkomsten kan de rol van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer verschieten in die zin dat REEF als opdrachtgever wordt aangemerkt en een wederpartij als opdrachtnemer. Indien daar sprake van is dan is de rechtspositie van REEF in het kader van de toepassing van deze algemene voorwaarden te allen tijde die van ‘opdrachtnemer’ en die van de wederpartij ‘opdrachtgever’ zoals bepaald onder artikel 1 definities.

Artikel 4: Offertes

Alle offertes in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 21 van deze algemene voorwaarden, dan wel uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5: Aanvraag

a. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer voor aanvang van de Overeenkomst een accurate omschrijving van het Project, aangevuld met informatie over de eisen, inschaling, werktijden, arbeidsduur, locatie en arbeidsomstandigheden. Opdrachtnemer zal aan de hand van door Opdrachtgever verstrekte informatie één of meer Projectspecialist(en) en/of Zelfstandigen selecteren en aan Opdrachtgever voorstellen ter uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever is gerechtigd een door Opdrachtnemer voorgestelde Projectspecialist en/of Zelfstandige af te wijzen.

b. Opdrachtnemer schiet niet tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien haar inspanningen om welke reden dan ook niet – of niet binnen de door Opdrachtgever gewenste termijn – leiden tot daadwerkelijke inzet van een Projectspecialist en/of Zelfstandige.

c. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd Project(en) niet aan te nemen of terug te geven indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer onvoldoende is gebleken. Bij tussentijdse beëindiging om die reden wordt naar de stand van het Project afgerekend.

d. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de inzet van een Projectspecialist en/of Zelfstandige die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever onverwijld en binnen acht (8) dagen na aanvang van de inzet een schriftelijke klacht bij Opdrachtnemer indient en daarbij aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer bij selectie.

Artikel 6: Totstandkoming en (tussentijdse) wijziging Project

a. Totstandkoming opdracht: de opdracht komt tot stand door aanbod en (stilzwijgende) aanvaarding van de Bevestiging van de Aanvraag, artikel 21 is onverkort van toepassing op deze fase.

b. Totstandkoming Project: de totstandkoming van een Project wordt bevestigd in een Overeenkomst van Opdracht, die door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekend dient te worden.

c. Er is in ieder geval sprake van totstandkoming van een opdracht indien feitelijk Projectspecialist(en) en/of Zelfstandigen aan de Opdrachtgever zijn voorgesteld. Er is sprake van een Project op het moment dat er met de uitvoering van het Project is begonnen. Al hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mondeling is afgesproken vervalt op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

d. Wijzigingen Overeenkomst: aanvullingen c.q. wijzigingen op de projectovereenkomst c.q. offerte zijn voor partijen slechts bindend indien en voor zover deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.

e. Wijziging van omstandigheden: indien door structurele uitbreiding, vermindering of verandering van de dienstverlening of omstandigheden bij Opdrachtgever of door enige andere oorzaak de Overeenkomst met het daarin begrepen Project, aanvullingen of wijzigingen moet ondergaan zal dit uitsluitend geschieden wanneer de gewenste veranderingen c.q. wijzigingen na overeenstemming tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van aanhangsels bij de Overeenkomst. De datum van ingang van de wijzigingen zal daarbij uitdrukkelijk worden aangegeven.

f. Duidelijke omschrijving werkzaamheden: schriftelijke opdrachten van Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van het Project op te schorten totdat Opdrachtgever aan deze verplichting heeft voldaan.

g. Zekerheid: Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

h. Derden: Opdrachtnemer heeft het recht gebruik te maken van de diensten van derden bij de uitvoering van een Project.

i. Overig: indien zich wetswijzigingen voordoen, dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt waardoor de tussen partijen overeengekomen Overeenkomst aangepast moet worden, komen alle eventueel nadelige gevolgen daarvan voor risico van Opdrachtgever, tenzij en voor zover dit bij nadere Overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen.

Artikel 7: Project coördinatie

a. De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager, aldus toegewezen in de Overeenkomst.

b. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van een Projectspecialist bij de uitoefening van de coördinatie van de werkzaamheden gedragen op eenzelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

c. Het is Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan een Projectspecialist op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen voor, het onder toezicht of leiding van deze derden, verrichten van werkzaamheden.

d. Opdrachtgever kan een Projectspecialist slechts verzoeken om werkzaamheden buiten de scope van het project uit te voeren, in afwijking van het bij Overeenkomst en algemene voorwaarden bepaalde, indien Opdrachtnemer en de Projectmanager daarmee vooraf schriftelijk instemmen.

e. Inzet van een Projectspecialist in het buitenland is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtnemer en Projectspecialist daarmee schriftelijk instemt.

f. De werkzaamheden van een Zelfstandige vinden plaats onder eigen risico en verantwoordelijkheid van de Zelfstandige bij Opdrachtgever waarbij de Opdrachtnemer de coördinatie tussen Opdrachtgever en Zelfstandige voor zijn rekening neemt, tenzij schriftelijk anders uitdrukkelijk is overeengekomen. Tussen Opdrachtnemer en Zelfstandige bestaat uitdrukkelijk geen arbeidsrelatie.

g. Opdrachtgever zal zich bij de uitoefening van zijn instructiebevoegdheid ten aanzien van de Zelfstandige gedragen op eenzelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

h. Opdrachtnemer is gerechtigd de verantwoordelijkheid van een Projectmanager eenzijdig, al dan niet middels een schriftelijk schrijven, bij een ander van haar Projectmanagers of een ander daartoe bevoegd persoon, te verleggen.

Artikel 8: Arbeidsomstandigheden

a. Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij conform de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk is voor de veiligheid van iedereen die bij Opdrachtgever op locatie werkzaam is of opdrachten uitvoert.

b. Opdrachtgever is jegens een Projectspecialist en/of Zelfstandige ingezet bij de Overeenkomst en Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek voortvloeiende verplichtingen, de Arbeidsomstandighedenwet, de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid van de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

c. Opdrachtgever is gehouden om aan Opdrachtnemer tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van het Project, schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken om het Project veilig uit te voeren.

d. Opdrachtgever geeft de ingezette Projectspecialist en/of Zelfstandige actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) en over alle specifiek voor de werkplek van de ingezette Projectspecialist en/of Zelfstandige relevante risico’s en aandachtspunten.

e. Indien de ingezette Projectspecialist en/of Zelfstandige een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zal Opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte.

f. Opdrachtgever informeert, in geval van een situatie zoals gesteld in sub. e van dit artikel, Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt daarbij een kopie van de opgestelde rapportage.

Artikel 9: Project vervanging

a. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd aan Opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een Projectspecialist en/of Zelfstandige door een andere bij Opdrachtnemer werkzame Projectspecialist en/of Zelfstandige onder voortzetting van de Overeenkomst, zulks met het oog op de voortgang van het project, het bedrijfs- of personeelsbeleid van Opdrachtnemer, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de ontslagrichtlijnen van het UWV Werkbedrijf.

b. Opdrachtgever zal een voorstel, conform sub a. van dit artikel, enkel op redelijke gronden kunnen afwijzen. Opdrachtgever zal een afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

c. Opdrachtnemer schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten van Opdrachtgever, indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook een (vervangende) Projectspecialist en/of Zelfstandige niet, althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of nadien overeengekomen bij Opdrachtgever, kan inzetten.

d. Bij arbeidsongeschiktheid van een Projectspecialist en/of Zelfstandige is Opdrachtnemer niet gehouden om voor onmiddellijke vervanging zorg te dragen. Indien de arbeidsongeschiktheid langer dan twee (2) maanden duurt of dreigt te gaan duren, treden Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg over de mogelijkheden van vervanging.

Artikel 10: Uitvoering van de Overeenkomst

a. Opdrachtgever is verplicht alle informatie, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor een              correcte uitvoering van het Project, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

b. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop het Project dient te worden uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft de plicht desgevraagd Opdrachtgever van tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven.

c. Opdrachtnemer zal het project uitvoeren op locatie van de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

d. Indien hiertoe aanleiding bestaat, is Opdrachtnemer toegestaan een andere Projectspecialist en/of Zelfstandige in te zetten dan degene die de overeengekomen projectwerkzaamheden uitvoert of zal uitvoeren.

e. Opdrachtnemer zal voor de uitvoering van het te verrichten Project voldoen aan de voorwaarden die schriftelijk met betrekking tot de wijze van uitvoering van het Project zijn overeengekomen. Indien de voorwaarden niet zijn vastgelegd, gaat Opdrachtgever akkoord met de voorwaarden van Opdrachtnemer.

f. Opdrachtnemer baseert haar adviezen op informatie van Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat deze informatie juist is.

Artikel 11: Projecttarief

a. Het door de Projectspecialist en/of Zelfstandige uit te voeren Project zal door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed op basis van het aantal aan de uitvoering van het Project bestede uren. Het uurtarief is, exclusief BTW, vermeld in de Overeenkomst. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de Projectbevestiging genoemde Projectspecialist en/of Zelfstandige van Opdrachtnemer.

b. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging. Opdrachtnemer heeft het recht de uurtarieven twee (2) maal per jaar (in periode 1 en periode 7) aan te passen als gevolg van indexering van de directe kosten. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi-)overheidsmaatregelen zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijzigingen.

c. Opdrachtnemer is gerechtigd, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, ook andere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

d. De facturen van Opdrachtnemer worden opgesteld aan de hand van de door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording welke Opdrachtgever verbindt aan een Project of op basis van een Projectomschrijving waarop de bestede uren gebaseerd zijn.

e. Bij verschil tussen de door Projectspecialist en/of Zelfstandige bij Opdrachtnemer ingeleverde urenverantwoording en het door Opdrachtgever behouden afschrift, geldt de bij Opdrachtnemer ingeleverde urenverantwoording als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever dat het door hem behouden afschrift juist is.

f. Indien Opdrachtgever weigert de urenverantwoording van Opdrachtnemer voor akkoord te tekenen heeft Opdrachtnemer het recht het aantal gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de meest recente geaccepteerde opgave van de Projectspecialist en/of Zelfstandige van Opdrachtnemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen omvang van het Project.

g. Opdrachtgever heeft niet het recht van compensatie of opschorting van betalingen op basis van vermeende toerekenbare tekortkoming. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op onbevoegdheid tot aftekening van urenverantwoordingen die in het normale proces worden gedaan, tenzij hij bepaalde personen daarvan heeft uitgesloten en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de Projectmanager.

h. Onder overuren wordt verstaan het meerwerk dat aan het Project wordt besteed boven de in de Projectomschrijving geoffreerde uren per dag. Meerwerk is eveneens elk op verzoek van Opdrachtgever gewerkt uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

Artikel 12: Facturatie

a. De facturen worden iedere periode van 4 weken achteraf aan Opdrachtgever toegezonden.

b. Bezwaren tegen de juistheid van de factuur dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na ommekomst van deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever zijn rechten verloren.

c. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet-betwiste gedeelte.

Artikel 13: Betaling en niet tijdige betaling

a. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening of korting toe te passen, tenzij zulks uitdrukkelijk in de Overeenkomst is toegestaan. Betaling van het verschuldigde aan een ander dan Opdrachtnemer geldt niet als bevrijdende betaling, tenzij zulks met schriftelijke instemming van Opdrachtnemer is geschied.

b. Indien Opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke, zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar, terwijl Opdrachtnemer tevens aanspraak heeft op vergoeding van een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt berekend.

c. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen alle (buiten-) gerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,-.

Artikel 14: Opschorting

Opdrachtgever is niet gerechtigd de inzet van Projectspecialist en/of Zelfstandige tijdelijk of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. Indien Opdrachtgever zonder dat sprake is van overmacht tijdelijk geen invulling heeft voor de Projectspecialist en/of Zelfstandige op basis van het Project of Projectspecialist en/of Zelfstandige geen Projectwerkzaamheden kan laten verrichten, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de Overeenkomst onverkort aan Opdrachtnemer het tarief te voldoen over het laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren tenzij daarvan in de Overeenkomst is afgeweken.

Artikel 15: Bedrijfssluitingen

a. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat Opdrachtnemer deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de Projectspecialist en/of overeenkomst van opdracht met de Zelfstandige dan wel dat de Projectspecialist ingezet kan worden op andere projecten.

b. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever Opdrachtnemer onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren.

c. Indien Opdrachtgever, in het kader van hetgeen gesteld in sub a. en sub b. van dit artikel, nalaat om Opdrachtnemer tijdig te informeren, is Opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan Opdrachtnemer het tarief te voldoen over het krachtens de Overeenkomst en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

Artikel 16: Aansprakelijkheid Opdrachtgever

a. Opdrachtgever zal aan Projectspecialist en/of Zelfstandige of Opdrachtnemer vergoeden – en Opdrachtnemer vrijwaren tegen – alle schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand) die Projectspecialist en/of Zelfstandige in het kader van de uitoefening van het Project lijdt, indien en voor zover Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk is op grond van wet en in het bijzonder de artikelen 7:658, 7:611 en 6:108 uit het Burgerlijk Wetboek. Indien in het kader van dit artikel Opdrachtgever de schade vergoedt aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat deze vergoeding bij de Projectspecialist en/of Zelfstandige terecht komt.

b. Opdrachtgever zal aan Projectspecialist en/of Zelfstandige de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden wordt gebruikt of teniet is gegaan.

c. Opdrachtgever die enige verplichting uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten (inclusief de kosten van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient Opdrachtnemer indien nodig ter zake te vrijwaren.

d. Sub c. van dit artikel laat onverlet, dat Opdrachtnemer eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding.

e. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als werkgever van Projectspecialist of Opdrachtnemer als opdrachtgever van de Zelfstandige ter zake van de in dit artikel bedoelde schade, verliezen en verbintenissen. Opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever een bewijs van verzekering.

Artikel 17: Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

a. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover Opdrachtnemer deze verplichting niet nakomt, is Opdrachtnemer, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van Opdrachtgever, op voorwaarde dat Opdrachtgever aantoont dat de schade rechtstreeks gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer.

b. Iedere uit de Overeenkomst voortvloeiende aansprakelijkheid is beperkt tot het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening te brengen tarief voor de uitvoering van de Overeenkomst, zodanig voor het overeengekomen aantal Projecturen en overeengekomen duur van de Overeenkomst tot een maximum van drie (3) maanden.

c. Het door Opdrachtnemer uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

d. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Artikel 18: Vrijwaring

Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor (na-)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering door Opdrachtnemer verschuldigd in verband met haar Projectspecialist(en).

Artikel 19: Overmacht

a. Onder overmacht wordt in deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijze door Opdrachtgever niet meer kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Opdrachtnemer, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen etc., waardoor Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) na kan komen.

b. Indien zich een overmacht situatie voordoet is Opdrachtnemer niet in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien en voor zover er sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen, dan wel de Overeenkomst definitief te ontbinden indien en voor zover sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

c. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud

a. De door Opdrachtnemer ten behoeve van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst gekochte goederen en bedrijfsmiddelen blijven te allen tijde eigendom van Opdrachtnemer. In geval van faillissement van Opdrachtgever mag Opdrachtnemer alle niet, of niet volledig betaalde goederen meenemen, met inbegrip van rente en/of kosten drukkend op bedoelde goederen en bedrijfsmiddelen respectievelijk het terughalen daarvan.

b. Alle goederen en bedrijfsmiddelen door Opdrachtgever verstrekt aan Projectspecialist en/of Zelfstandige in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Projectspecialist en/of Zelfstandige laten tekenen voor ontvangst van de goederen.

c. Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan Projectspecialist en/of Zelfstandige in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

d. Alle beschikbaar gestelde documenten, goederen en bedrijfsmiddelen dienen bij het einde van het Project of zoveel eerder als daarom wordt gevraagd aan Opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

Artikel 21: Overnameverbod/Relaties

a. Het is Opdrachtgever of daaraan rechtens gelieerde organisatie(s) niet toegestaan om een Projectspecialist gedurende de uitvoering van de Overeenkomst of gedurende twaalf (12) maanden na afloop daarvan, ongeacht de reden van beëindiging, buiten Opdrachtnemer om in dienst te nemen of op een vergelijkbare wijze, al dan niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten.

b. Het is Opdrachtgever of daaraan rechtens gelieerde organisatie(s) niet toegestaan om een door Opdrachtnemer in het kader van een (bevestigde) Aanvraag en/of Overeenkomst aan Opdrachtgever voorgestelde Projectspecialist en/of Zelfstandige binnen een periode van twaalf (12) maanden na het bedoelde voorstellen aan Opdrachtgever, buiten Opdrachtnemer om in dienst te nemen of op een vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten of te benaderen.

c. In het geval er sprake is van een doorleen/inleenconstructie is Opdrachtgever niet gerechtigd om direct met de inlenende partij van Opdrachtnemer afspraken te maken omtrent het direct of indirect inhuren van personeel of zelfstandigen van Opdrachtgever behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht voor aanvang van de opdracht te melden of er reeds een zakelijke relatie met de inlenende partij bestaat bij gebreke waarvan Opdrachtnemer ervan uit mag gaan dat deze niet bestaat en Opdrachtgever er geen beroep meer op kan doen.

d. Tenzij Opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk schriftelijk voorbehoud heeft gemaakt, gelden sub a., sub b. en sub c van dit artikel ook indien de door Opdrachtnemer geïntroduceerde Projectspecialist en/of Zelfstandige bij Opdrachtgever al op enigerlei ander wijze bekend mocht blijken te zijn.

e. Indien Opdrachtgever in strijd met dit artikel van deze algemene voorwaarden handelt, is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 45.000,- onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

f. Onder Projectspecialist en/of Zelfstandige wordt in dit artikel mede verstaan: de Projectspecialist en/of Zelfstandige die in de voorafgaande twaalf (12) maanden door Opdrachtnemer is voorgesteld aan Opdrachtgever voor de uitvoering van een Project en de Projectspecialist en/of Zelfstandige wiens inzet minder dan twaalf (12) maanden door Opdrachtnemer voorafgaand aan het aangaan van de arbeidsverhouding met Opdrachtgever is geëindigd.

Artikel 22: Rechtspositie Projectspecialist en Zelfstandige

a. Het uitvoeren van het Project of werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever door een Projectspecialist en/of Zelfstandige brengt geen wijzigingen mee in diens rechtspositie bij Opdrachtnemer. Projectspecialist en/of Zelfstandige kan na afloop van de overeengekomen periode aan deze Overeenkomst geen rechten ten opzichte van Opdrachtgever ontlenen.

b. De werkzaamheden verricht door Zelfstandige zijn uitdrukkelijk voor diens eigen risico, eigen verantwoordelijkheid en naar eigen professioneel inzicht op basis van een tussen Opdrachtnemer en Zelfstandige overeengekomen overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW e.v.

Artikel 23: Loon / Factuur ZZP

a. Opdrachtnemer is verplicht aan Projectspecialist periodiek het loon inclusief emolumenten te betalen waarop deze krachtens de arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer recht heeft. Tevens vergoedt Opdrachtnemer aan Projectspecialist de gemaakte kosten in verband met het uitvoeren van de werkzaamheden bij Opdrachtgever en zal zij zich gedragen als goed werkgever. Projectspecialist heeft ter zake geen vordering op Opdrachtgever.

b. Opdrachtnemer is verplicht om binnen de overeengekomen betalingstermijn met de Zelfstandige de factuur voldoen. Het tarief zal in ieder geval gelijk zijn aan het loon dat toekomt aan werknemers in dienst van Opdrachtgever. Zelfstandige heeft ter zake geen vordering op Opdrachtgever.

Artikel 24: Duur en beëindiging van de Overeenkomst

a. In de regel is sprake van beëindiging van de Overeenkomst door einde van het Project. De periode kan zijn bepaald door de vermelding van een looptijd of einddatum, dan wel een objectief vastgestelde gebeurtenis. Bij het intreden respectievelijk aflopen daarvan is de Overeenkomst beëindigd zonder dat wederzijdse opzegging nodig is. Tussentijdse beëindiging anders dan om redenen bedoeld in sub b. van dit artikel, is niet mogelijk.

b. Beëindiging door opzegging bij Overeenkomst voor (on)bepaalde tijd: indien, in afwijking van sub a., geen vaste Projectduur geldt, kan elk der partijen de Overeenkomst per maandperiode tegen het eind van elke kalendermaand beëindigen. Beëindiging dient schriftelijk te geschieden. Is dit gelet op de aard van de Project of de te verrichten werkzaamheden niet mogelijk, dan wordt de duur van de Overeenkomst en het moment van beëindigen afhankelijk gesteld van een objectief vaststelbare gebeurtenis waardoor het einde van de Project komt vast te staan. Wordt van deze laatste mogelijkheid gebruik gemaakt, dan wordt dit in de Overeenkomst van Project separaat overeengekomen. In geval de Project langer duurt dan zes (6) maanden, geldt een opzegtermijn van vier (4) weken.

c. Beëindiging door toerekenbare tekortkoming: indien Opdrachtgever in verzuim is met enige uit kracht der wet, deze voorwaarden, dan wel de Overeenkomst op hem rustende verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht, zulks geheel ter keuze van Opdrachtnemer, de Overeenkomst te ontbinden door dat in een schriftelijke verklaring aan Opdrachtgever kenbaar te maken, dan wel haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding. In gevallen dat:

 • Opdrachtgever in gebreke is met het (tijdig) nakomen van enige verplichting met betrekking tot de Project; of,
 • aannemelijk wordt dat Opdrachtgever niet, niet volledig en/of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Opdrachtnemer zal (kunnen) voldoen;
 • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 • Opdrachtgever komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 • Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; heeft Opdrachtnemer de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten tot dat Opdrachtgever zekerheid heeft gesteld omtrent de nakoming van haar verplichtingen.

d. Het eindigen van de Overeenkomst om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

e. De Overeenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra Opdrachtnemer Projectspecialist niet meer kan inzetten doordat de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtnemer en Projectspecialist is geëindigd en niet aansluitend wordt voortgezet door een andere Projectspecialist en/of Zelfstandige ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever dan wel zodra Opdrachtnemer de Zelfstandige niet meer kan inzetten doordat de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Zelfstandige is geëindigd en niet uitsluitend wordt voortgezet door een andere Projectspecialist en/of Zelfstandige ten behoeve van dezelfde Opdrachtgever. Opdrachtnemer schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt.

f. Het eindigen van een Overeenkomst laat verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer betreffende door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever geïntroduceerde of ingezette Projectspecialist en/of Zelfstandige onverlet.

Artikel 25: Intellectueel eigendom

a. Opdrachtnemer zal Projectspecialist en/of Zelfstandige op verzoek van Opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen om –voor zover noodzakelijk en mogelijk– te bewerkstelligen, dat alle rechten van intellectuele eigendom op de resultaten van uitgevoerde werkzaamheden toekomen of worden overgedragen aan Opdrachtgever.

b. Indien Opdrachtnemer in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan Projectspecialist en/of Zelfstandige of anderszins kosten dient te maken, is Opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan Opdrachtnemer.

c. Het staat Opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met Projectspecialist en/of Zelfstandige aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake het bepaalde in sub a. en sub b. dit artikel.

d. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe, conform sub c. van dit artikel, en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte Overeenkomst/verklaring aan Opdrachtnemer.

e. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die Projectspecialist en/of Zelfstandige verbeurt of eventuele schade van Opdrachtgever als gevolg van het feit dat Projectspecialist en/of Zelfstandige zich beroept op enig recht van intellectueel eigendom.

Artikel 26: Geheimhouding

a. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolgde de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en als dan voor zover – verstrekking van de informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

b. Het is Opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan gegevens van een door Opdrachtnemer voorgestelde Projectspecialist en/of Zelfstandige zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan een derde bekend te maken.

c. Bij overtreding van het bepaalde in sub b. van dit artikel is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om van Opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.

d. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever Projectspecialist en/of Zelfstandige verplichten geheimhouding te betrachten betreffende al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij het om feiten van algemene bekendheid gaat of er op Projectspecialist en/of Zelfstandige een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

e. Het staat Opdrachtgever vrij om Projectspecialist en/of Zelfstandige rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de tezamen opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Opdrachtnemer.

f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade aan Opdrachtgever en/of derden als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door Projectspecialist en/of Zelfstandige.

Artikel 27: Auto

a. Indien door Opdrachtgever aan Projectspecialist en/of Zelfstandige een auto ter beschikking wordt gesteld voor het uitvoeren van een Project, overlegt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onverwijld alle voor een correcte salarisverwerking benodigde gegevens, waaronder een opgave van begin- en einddatum, model en cataloguswaarde.

b. Opdrachtgever is jegens Opdrachtnemer aansprakelijk voor niet, niet tijdige of onjuist verstrekte gegevens ten aanzien van het bepaalde in sub a. van dit artikel.

c. Opdrachtgever is gehouden om alle wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten en is aansprakelijk voor alle mogelijke uit het gebruik van de auto voortvloeiende schade.

Artikel 28: Vrijwaring en VAR Zelfstandige

a. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (na-)heffingen ter zake sociale lasten, loonbelasting en premies volksverzekering en draagt ervoor zorg dat de door haar aangedragen Zelfstandige beschikt over een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) dan wel een document met eenzelfde strekking op basis van geldende wet- of regelgeving.

b. Opdrachtnemer hanteert bij het aangaan van overeenkomsten met Zelfstandigen de door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomsten in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA).

Artikel 29: Medezeggenschap

a. Opdrachtgever is gehouden om een Projectspecialist die lid is van de ondernemingsraad van Opdrachtnemer of van de ondernemingsraad van Opdrachtgever, in de gelegenheid te stellen deze rechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

b. Alleen indien Projectspecialist medezeggenschap uitoefent in de onderneming van Opdrachtgever, is Opdrachtgever het tarief ook verschuldigd over de uren waarin Projectspecialist onder werktijd werkzaamheden in verband met het uitoefenen van medezeggenschap verricht of een opleiding ter zake volgt.

Artikel 30: Wijzigingen rechtsverhouding

a.     Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst, voor zover van belang voor Opdrachtgever, anders dan voorvloeiend uit een wetswijziging dan wel wijzigingen in bekostigingsvoorwaarden, binden Opdrachtgever niet dan na zijn schriftelijke instemming met de betreffende wijzingen.

b.     Wijzigingen in de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Zelfstandige, voor zover van belang voor Opdrachtgever, anders dan voorvloeiend uit een wetswijziging dan wel wijzigingen in bekostigingsvoorwaarden, binden Opdrachtgever niet dan na zijn schriftelijke instemming met de betreffende wijzingen.

c.     Indien en voor zover enige bepalingen in deze overeenkomst niet (langer) verenigbaar blijkt te zijn met de bekostigingsvoorwaarden of andere wettelijke voorschriften, treedt die bepaling buiten werking en wordt over een vervangende bepaling tussen partijen overleg gevoerd.

Artikel 31: Diensten

a. Artikel 31 t/m 42 zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van de door Opdrachtnemer aangeboden Diensten tenzij anders bepaald.

b. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten met betrekking tot het uitvoeren van Diensten worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Opdrachtnemer te worden overeengekomen.

c. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Opdrachtnemer wordt uitgesloten, tenzij zulks schriftelijk en uitdrukkelijk door Opdrachtnemer is aanvaard.

d. Indien deze Algemene Voorwaarden reeds van toepassing zijn op de DVO tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever, dan zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op eventuele andere mondelinge, telefonische, per telefax of anderszins gegeven opdrachten aan Opdrachtnemer, ongeacht een schriftelijke bevestiging van de zijde van Opdrachtnemer.

Artikel 32: Totstandkoming en beëindiging DVO

a. Het uitvoeren van de door Opdrachtgever gewenste Diensten wordt nader vastgelegd in een DVO en komt tot stand door ondertekening van de DVO door Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

b. Opdrachtnemer is bevoegd de DVO te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de DVO in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 33: Wijziging van de DVO

a. Indien tijdens de uitvoering van de DVO blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de DVO en eventueel overeengekomen prijsbijlagen aanpassen.

b. Indien de wijziging vaan of aanvulling op de DVO financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

c. In afwijking van sub b zal Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 34: REEF geeft raad

a. REEF geeft raad is een dienst van Opdrachtnemer en verleent juridische dienstverlening voor Opdrachtgever(s) middels het web portaal bereikbaar op ‘www.reefgeeftraad.nl’ of een ander nader aan te merken web portaal.

b. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van juridische dienstverlening welke Opdrachtnemer heeft aanvaard volgens de voorwaarden zoals gesteld in de DVO en onderhavige algemene voorwaarden.

c. Opdrachtnemer is gerechtigd de adviesvraag op voorhand te beoordelen op juridische complexiteit en gerechtigd om, indien de adviesvraag te complex is om binnen vier (4) uur (werktijd van de toegewezen jurist) van een antwoord te voorzien, nadere voorwaarden te stellen aan de beantwoording van de adviesvraag in overleg met Opdrachtgever. Onder te ‘complex’ wordt in ieder geval verstaan:

 • Een adviesvraag dat ter beantwoording door Opdrachtnemer in alle redelijkheid meer dan vier (4) uur (werktijd van een toegewezen jurist) in beslag neemt. De tijd van deze beoordeling wordt niet verrekend met de door Opdrachtgever afgenomen uren.

d. Opdrachtnemer is gerechtigd om aanvullend nadere documenten te verzoeken ter beantwoording van de adviesvraag.

 • Een verzoek in het kader van dit artikel heeft tot gevolg dat de termijn zoals gesteld in sub e van dit artikel tijdelijk wordt stopgezet en pas zal aanvangen op het moment dat Opdrachtgever ter beoordeling van Opdrachtnemer voldoet aan het verzoek van Opdrachtnemer.
 • Opdrachtnemer is niet gerechtigd om, indien een adviesvraag wordt stopgezet, het verzoek te verrekenen met de door Opdrachtgever ingekochte uren. Het verzoek maakt onderdeel uit van de beoordeling in het kader van sub c van dit artikel.

e. Opdrachtnemer zal zich inspannen om een adviesvraag binnen twee (2) werkdagen van een antwoord te voorzien en te verzenden aan Opdrachtgever, onder voorbehoud dat de adviesvraag niet is stopgezet op grond van sub c of d van dit artikel.

f. Voor iedere adviesvraag wordt vier (4) uur gereserveerd. Na beantwoording worden de werkelijk bestede uren verrekend met de door Opdrachtgever ingekochte uren. Mocht na acceptatie een adviesvraag meer dan vier (4) uur in beslag nemen dan is dit voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

g. Opdrachtgever dient, indien een adviesvraag om wat voor reden dan ook niet conform de verwachte dienstverlening is beantwoord, binnen vijf werkdagen na verzending van het antwoord enig bezwaar omtrent het antwoord kenbaar te maken aan de contactpersoon van Opdrachtnemer zoals gesteld in de DVO.

Artikel 35: REEF Recruitment

a. REEF Recruitment is een dienst van Opdrachtnemer met als doel Opdrachtgever(s) te ondersteunen met wervingsvraagstukken.

b. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van wervingshandelingen welke Opdrachtnemer heeft aanvaard volgens de voorwaarden zoals gesteld in de DVO en onderhavige algemene voorwaarden.

c. Opdrachtnemer is gerechtigd op voorhand vast te stellen of een beoogd profiel te werven is. Indien een profiel dermate complex is dat deze niet op basis van de DVO kan worden uitgevoerd treden partijen in nader overleg. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een opdracht als ‘te complex’ aan te merken en het wervingsvraagstuk niet in behandeling te nemen.

d. Indien Opdrachtnemer de opdracht accepteert zal Opdrachtnemer contact opnemen om de inhoudelijke facetten van het wervingsvraagstuk met Opdrachtgever te bespreken met als doel de wervingscriteria vast te stellen zodat er een actueel functieprofiel ontstaat waar Opdrachtnemer zich tijdens de searchfase op zal richten.

e. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het wervingsvraagstuk stop te zetten indien de tussentijds vast te stellen wervingscriteria leiden tot een onduidelijk of onvolledig functieprofiel of dat het profiel dermate complex is dat er geen geschikte kandidaten kunnen worden overgelegd.

f. Opdrachtnemer zal zich inspannen om een in behandeling genomen wervingsvraagstuk uit te voeren, met uitzondering indien sprake is van een situatie zoals omschreven onder sub e, en de Opdrachtgever binnen twee (2) werkdagen te voorzien van de volgende resultaten:

 • CV’s met interessante kandidaten voor het vastgesteld functieprofiel voor zover de search tot resultaat heeft geleid.
 • Rapportage met daarin een advies over de te nemen vervolgstappen.

Artikel 36: REEF leidt op

a. REEF leidt op is een dienst van Opdrachtnemer om Opdrachtgevers te ondersteunen in het aanbieden en faciliteren van opleidingen c.q. trainingen om zo interne en externe medewerkers of relaties te ondersteunen in diens persoonlijke en professionele ontwikkeling.

b. Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van opleidingen c.q. trainingen welke Opdrachtnemer heeft aanvaard volgens de voorwaarden zoals gesteld in de DVO en onderhavige algemene voorwaarden.

c. Opdrachtnemer biedt drie soorten opleidingen c.q. trainingen aan die bestaan uit:

 • Een opleiding c.q. training op kantoorlocatie van Opdrachtnemer gebaseerd op de reeks van REEF carrièremanagement;
 • Een opleiding c.q. training op kantoorlocatie van Opdrachtnemer op basis van maatwerk;
 • Een opleiding c.q. training op locatie van Opdrachtgever op basis van maatwerk.

d. Voor een training c.q. opleiding gebaseerd op de reeks van REEF carrièremanagement geldt dat deze enkel gevolgd kan worden op basis van reeds ingeplande datums en dat deze tevens toegankelijk zijn voor andere externe opdrachtgevers dan wel medewerkers van REEF in het kader van diens eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling (non-exclusiviteit). Opdrachtnemer is tevens vrij om de reeks naar vrij inzicht aan te passen dan wel te agenderen.

e. Voor een opleiding c.q. training op kantoorlocatie geldt dat deze op basis van maatwerk is. Indien er minder dan 6 deelnemers zijn, dan behoud opdrachtnemer zich het recht voor om eventuele deelnemers van andere externe partijen ook deel te laten nemen aan de geselecteerde training c.q. opleiding.

f. Voor een opleiding c.q. training op kantoorlocatie of op locatie van de Opdrachtgever op basis van maatwerk dienen partijen vooraf overeenstemming te bereiken op de inhoud van de te geven opleiding c.q. training en de inhoudelijke voorwaarden. Indien daarover overeenstemming bestaat wordt een datum gepland waarop de training c.q. opleiding zal plaatsvinden.

g. Ten aanzien van het volgen van een opleiding op basis van de reeks van REEF carrièremanagement geldt dat een deelnemer slechts gerechtigd is om kosteloos een andere datum in te plannen indien het verzoek tot wijziging of annulering ten minste 1 week voor de datum van de opleiding c.q. training bekend is gemaakt aan de contactpersoon zoals opgenomen in de overeengekomen DVO.

h. Maatwerkopleidingen kunnen na overeenstemming slechts kosteloos geannuleerd worden indien deze ten minste vier (4) weken voor de ingeplande datum van de opleiding c.q. training bekend is gemaakt aan de contactpersoon zoals opgenomen in de overeengekomen DVO.

i. Voor annuleringen of wijzigingen in het kader van de reeks van REEF carrièremanagement geldt dat 50% van de kosten in rekening worden gebracht indien de annulering plaatsvindt vanaf 5 dagen voor aanvang en 100% van de kosten in rekening worden gebracht indien een annulering plaatsvindt binnen 2 dagen voor aanvang.

j. Voor annuleringen of wijzigingen in het kader van een maatwerkoplossing geldt dat 50% van de kosten in rekening worden gebracht indien deze plaatsvindt tussen de vierde en derde week voor aanvang van de training en 100% indien deze plaatsvindt vanaf de tweede week voor aanvang van de training.

k. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een andere trainer kosteloos voor te stellen of de training kosteloos uit te stellen c.q datum te wijzigen indien de opleiding c.q. training niet gegeven kan worden op basis van onvoorziene omstandigheden. Onder onvoorziene omstandigheden wordt in ieder geval verstaan: een ziekte of afwezigheid van de trainer die in alle redelijkheid niet is toe te rekenen aan Opdrachtnemer dan wel overmacht in juridische zin. Opdrachtnemer is verplicht om Opdrachtgever terstond – in ieder geval voor aanvang van de training c.q. opleiding – op de hoogte te stellen indien op deze bepaling een beroep wordt gedaan.

l. REEF leidt op treedt enkel op als kennispartner maar is geen erkend opleidingsinstituut. Opdrachtnemer zal er zorg voor dragen dat alle geselecteerde trainers / docenten over voldoende kennis en kunde beschikken.

Artikel 37: Financiële bepalingen Diensten

a. In de DVO zijn de financiële voorwaarden vastgelegd.

b. Facturering vindt plaats in de eerste maand nadat uren of credits door Opdrachtgever zijn ingekocht. Indien enige verplichtingen uit de DVO niet of niet volledig wordt nagekomen dan is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de DVO op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

c. Een beëindiging van de DVO op welke wijze dan ook ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de reeds verrichte werkzaamheden door Opdrachtnemer.

Artikel 38: Uitvoering van de Diensten

a. Opdrachtnemer is gehouden de DVO uit te voeren naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar. Opdrachtnemer kan zich enkel inspannen om een beoogd resultaat te bereiken en kan in het kader van de aard van de dienstverlening niet instaan voor enig beoogd resultaat. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de DVO onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van daartoe gekwalificeerde personen.

b. De Diensten worden in beginsel verricht te Eindhoven ten kantore van Opdrachtnemer tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

c. Indien in het kader van de uitvoering van de diensten enig werkzaamheden dienen te worden verricht op locatie bij Opdrachtgever dan is deze gehouden om het personeel van Opdrachtnemer toegang te verlenen tot de plaats waar de Diensten verricht dienen te worden en stelt hij dit personeel in staat de Diensten onder de bij Opdrachtgever gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.

d. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht in het kader van de DVO wordt verstaan iedere omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening dient te komen.

e. Opdrachtgever dient zich in te spannen om nadere informatie noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de DVO tijdig en in gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

Artikel 39: Aansprakelijkheid Diensten

a. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn in het kader van de uitvoering van de tussen partijen gesloten DVO, dan is deze aansprakelijk beperkt tot hetgeen in deze bepaling geregeld.

b. De aansprakelijk van Opdrachtnemer is, per gebeurtenis, in ieder geval beperkt tot:

 • de waarde van de omvang van de DVO die verder nimmer reikt dan door het door de verzekering maximaal uit te betalen bedrag en is ten allen tijden beperkt tot een maximum van € 10.000,-

c. Opdrachtnemer zal zich adequaat verzekeren en verzekerd houden ten aanzien van zijn aansprakelijkheid.

d. Opdrachtnemer baseert haar dienstverlening op informatie verstrekt door Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat deze informatie volledig en juist is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de dienstverlening veroorzaakt door onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door Opdrachtgever.

e. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en of bedrijfsschade door het in de praktijk onjuist toepassen van het advies, vraagstuk of andere vorm van dienstverlening voortvloeiende uit de aard van de DVO.

Artikel 40: Geheimhouding en Diensten

a. Op Opdrachtnemer rust een geheimhoudingsverplichting ten aanzien van alle (bedrijfs-)gegevens van Opdrachtgever waarmee Opdrachtnemer in aanraking komt in het kader van het uitvoeren van de DVO, op straffe van € 7.500,- per vastgestelde gebeurtenis.

b. Met betrekking tot publicatie van gegevens in de kennisdatabank of op andere wijze geldt dat de Opdrachtnemer adequate maatregelen neemt om betrokken partijen te anonimiseren met het doel om kennisoverdracht te bewerkstelligen zonder dat partijen daarin met naam en toenaam worden genoemd tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 41: Intellectueel eigendom en Diensten

a. Met betrekking tot publicatie van de werkzaamheden van Opdrachtnemer vanuit Opdrachtgever geldt dat Opdrachtgever, indien zij daartoe besluit, Opdrachtnemer vermeldt als adviserende instelling. Indien Opdrachtgever met betrekking tot deze publicatie een toelichting of commentaar daarop openbaar wil maken, treedt hij in overleg met Opdrachtnemer.

b. Opdrachtnemer kan aan Opdrachtgever verzoeken om de prestaties voortvloeiend uit deze overeenkomst in eigen beheer te mogen uitgeven. Deze toestemming dient schriftelijk te worden gegeven en wordt niet zonder redelijk grond geweigerd. Opdrachtgever is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 42: Conflicterende belangen en Diensten

a. Indien sprake is van conflicterende belangen tussen Opdrachtgever, Opdrachtnemer en een derdepartij waarmee Opdrachtnemer een zakelijke betrekking is aangegaan dan is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever direct op de hoogte te stellen. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beide gerechtigd om de Diensten op grond van deze reden (tijdelijk) op te schorten.

Artikel 43: Geschillen

Bij geschillen staat het ieder der partijen vrij – indien zij in onder overleg niet tot overeenstemming komen – zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te wenden. In ieder geval is de bevoegde rechter in vestigingsplaats van Opdrachtnemer bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Artikel 44: Rechtsgeldigheid

Indien een bepaald artikel, of enkele bepaalde artikelen van deze Overeenkomst of een op deze Overeenkomst gebaseerde aanvullende Overeenkomst ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, zal dat artikel of deze artikelen geacht worden niet te bestaan en zullen de andere artikelen rechtsgeldig blijven.